Από τον Δρα Δημήτρη Λύρα
Ορθοπαιδικό Χειρουργό
American Medical Center

Η αρθρίτιδα του γόνατος

Η αρθρίτιδα του γόνατος είναι η πάθηση κατά την οποία φθείρεται σταδιακά ο χόνδρος που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες του μηρού και της κνήμης. Η αρθρίτιδα είναι μία πολύ συχνή πάθηση και προσβάλλει συνήθως άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. Αποτέλεσμα της φθοράς του χόνδρου είναι ο πόνος, η ελάττωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης, η μείωση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και τελικά η πτώση του επιπέδου ζωής του ασθενούς. Στα τελικά στάδια της νόσου, η θεραπεία είναι η χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης με ειδικές προθέσεις (ολική αρθροπλαστική γόνατος).

Εξατομικευμένη Ολική Αρθροπλαστική γόνατος  

Κατά τη διενέργεια μιας ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, ο στόχος του χειρουργού είναι να ευθυγραμμίσει τους οδηγούς κοπής του μηριαίου και της κνήμης, ώστε οι οστεοτομίες να γίνουν στο σωστό προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα.

Στην παραδοσιακή́ ολική́ αρθροπλαστική́ γόνατος, αυτό́ επιτυγχάνεται με εξωμυελικούς ή / και ενδομυελικούς ράβδους, με υπολογισμό́ γωνιών που βασίζονται σε στατιστικές μελέτες, ενώ η στροφή́ της πρόθεσης υπολογίζεται «με το μάτι» ή με τη ψηλάφηση ανατομικών δομών, των οποίων όμως η αξιοπιστία διεγχειρητικά αμφισβητείται. Ακόμη και μικρές παρεκκλίσεις στους υπολογισμούς αυτούς μπορεί να οδηγήσουν σε κακή́ ευθυγράμμιση της πρόθεσης. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που το 20% περίπου των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ολική́ αρθροπλαστική́ γόνατος δεν είναι ευχαριστημένοι.

Το σύστημα της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος (Patient Specific Instru- ments system, PSI) είναι μία νέα τεχνολογική επανάσταση που έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα της σωστής τοποθέτησης της αρθροπλαστικής του γόνατος. 2-3 εβδομάδες πριν το χειρουργείο ο ασθενής υποβάλλεται σε αξονική́ τομογραφία κατά́ την οποία λαμβάνονται εικόνες από́ το ισχίο, το γόνατο και την ποδοκνημική άρθρωση του πάσχοντος σκέλους. Στη συνέχεια οι εικόνες αποστέλλονται στην εταιρεία κατασκευής των υλικών, όπου και αναλύονται μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος. Αφού καταμετρηθούν οι απαραίτητες ανατομικές παράμετροι (άξονες, γωνίες κ.λπ.) με απόλυτη ακρίβεια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο μηχανικός της εταιρείας και ο χειρουργός, συνεργάζονται για τον τελικό σχεδιασμό του πλάνου της επέμβασης. Μόλις ο χειρουργός εγκρίνει το τελικό́ πλάνο, κατασκευάζονται το τρισδιάστατο πρόπλασμα του γόνατος του ασθενούς και τα ειδικά εργαλεία κοπής τα οποία εφάπτονται τέλεια στην επιφάνεια των προπλασμάτων. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο χειρουργός τοποθετεί τα εργαλεία κοπής στο μηρό́ και την κνήμη του ασθενούς, στα ίδια ακριβώς σημεία στα οποία τα εργαλεία εφάπτονται στα προπλάσματα. Στη συνέχεια τα εργαλεία κοπής σταθεροποιούνται και πραγματοποιούνται οι οστεοτομίες με προσανατολισμό, ο οποίος έχει υπολογιστεί και σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο ασθενή́.

Τα πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής του γόνατος είναι:

  1. Σημαντικά μικρότερο έκτασης χειρουργικό́ τραύμα σε σχέση με την παραδοσιακή́ ολική́ αρθροπλαστική́
  2. Μικρότερη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
  3. Αποφυγή́ χρήσης ενδομυελικών ράβδων με αποτέλεσμα τη μικρότερη απώλεια αίματος και το μειωμένο κίνδυνο εμβολής
  4. Μικρή́ διάρκεια νοσηλείας (2-3 ημέρες)
  5. Γρήγορη και εύκολη αποκατάσταση
  6. Τέλεια ευθυγράμμιση στην τοποθέτηση της πρόθεσης, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στην κλινική́ αποκατάσταση του ασθενούς και την επιβίωση της πρόθεσης.
  7. Ο ασθενής εγκαταλείπει τα βοηθήματά και μπορεί́ να βαδίσει ανεξάρτητα μέσα στις 2 πρώτες εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

 

*Ο Ορθoπαιδικός Χειρουργός Δημήτρης Λύρας έχει ειδικευθεί στο Denver, Colorado των Η.Π.Α. στην Πρόσθια Ελάχιστης Επεμβατικότητας Ολική́ Αρθροπλαστική́ Ισχίου (AMIS), καθώς και στις

Ελάχιστης Επεμβατικότητας και Εξατομικευμένες Αρθροπλαστικές του Γόνατος (Minimal Invasive Hip and Knee Fellowship). Ο Δρ. Λύρας ανήκει στην ομάδα NeuroSpine Specialists του American Medical Center στη Λευκωσία.

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΤΗΛ: 22476626, 96940359, EMAIL: dimitrislyras@yahoo.gr

WEB: www.dimitrislyras.com, FB: Ορθοπαιδικό Ιατρείο Ισχίου και Γόνατος Δημήτρης Ν. Λύρας